«آنتونیونی» پیشگام سینمای مدرن و روشنفکرانه اروپا/ نجفی: آنتونیونی جهان مدرن و تنهایی انسان را به خوبی به تصویر کشیده است

سینماپرس: میشل آنجلو آنتونیونی از پیشگامان سینمای مدرن و روشنفکرانه اروپا است؛ فیلمسازی صاحب سبک که به همراه برگمان، بونوئل، فلینی، آلن رب گریه، آلن رنه، گدار و بسیاری دیگر تحولات و گرایش هایی تازه ای را در سینمای اروپای دهه ۶۰ به وجود آورد و تاثیر عمیقی بر فیلمسازان نسل خود و نسل های بعدی نهاد.