آقای کارگردان بفکر ساخت یک فیلم سیاسی افتاد

کارگردان سینما و تلویزیون گفت: فیلمنامه سیاسی اجتماعی که جنبه سیاسی آن بارزتر است با نام “ستاک” را در مرحله بازنویسی دارم و در صورت تامین شرایط مالی در سال 97 تولید آن را شروع می کنم.