آقای خاتمی! هزار بار دیگر هم تَکرار کنی من یکی هرگز دیگر تَکرار نخواهم کرد

سینماپرس: می‌دانستیم که زیر آن عبای زیبای یزدی و در لوای دولت اصلاحات شما چه مافیایی در موسیقی قرار است تشکیل شود. با هزار مشقت برای خود طناب دار بافتیم.