آغاز نام نویسی بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث اهالی فرهنگ

سینماپرس: نام نویسی بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در صندوق اعتباری هنر شروع شد.