آرای آکادمی جشن منتقدان سینما جمع بندی می‌شود

سینماپرس: به دنبال خاتمه مهلت ارسال آرای اعضای آکادمی جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی، آرای دریافت شده تا روز ۲۰ آبان جمع بندی می شوند.