آثار دو بخش نقالی و دانشجویی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی معرفی شد

سینماپرس: آثار راه یافته به دو بخش نقالی و دانشجویی جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی معرفی شدند.